Bezpečnost práce


PŘEHLED ZÁKLADNÍCH POŽADAVKŮ BOZP 

(Bezpečnost a ochrana zdraví při práci)

Zákoník práce (262/2006 Sb.), 

Zákon č. 309/2006 Sb.Základní pravidla

BOZP zajišťuje zaměstnavatel pro zaměstnance a všechny ostatní osoby na svých pracovištích.Pracují-li na jednom pracovišti dva a více zaměstnavatelů, musí se vzájemně písemně informovat o rizicích a opatřeních spolupracovat při zajištění BOZP.Péče o BOZP uložená zaměstnavateli je součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců.

Prevence rizik

Zaměstnavatel je povinen vyhledávat a hodnotit rizika, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik. Pro plnění úkolů v prevenci rizik je požadována odborná způsobilost: do 25 zaměstnanců – může zajišťovat sám zaměstnavatel, má-li k tomu potřebné znalosti 26 a více zaměstnanců – odborně způsobilá osoba (zaměstnavatel, zaměstnanec, externí)

Školení

Základní školení o BOZP musí absolvovat všichni zaměstnanci. Způsob provádění školení, obsah, dokumentace o školení, odbornost školitele ani termíny opakování nejsou právními předpisy stanoveny.

Doporučení a praxe:

Školitel > OZO v prevenci rizik
Dokumentace > záznam o školení obsahující název organizace; jména a podpisy školeného a školitele; datum školení; časový rozsah; způsob ověření znalostí; obsah školení (případně samostatná osnova)
Opakování > 1x za 24 měsíců

Další informace:

Pro vybrané pracovní činnosti musí být prováděna další specifická školení (např. řízení motorových vozidel, práce ve výškách, obsluha manipulačního vozíku atp.)

Dokumentace -Jednotný výčet dokumentace BOZP není právními předpisy stanoven, záleží vždy na organizací provozovaných činnostech, využívaných prostorách, používaných zařízeních atp.

Doporučení a praxe:

Organizační předpis pro BOZP – upravuje organizaci a způsob zajištění jednotlivých úkolů BOZP v organizaci.

Dokumentace prevence rizik – dokumentace o vyhledávání a hodnocení rizik, kategorizaci prací, měření rizikových faktorů atp.

Dokumentace školení – osnova školení, záznam o provedeném školení

Dokumentace pracovních úrazů – kniha úrazů, záznam o úrazu

Dokumentace poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (vč. mycích čisticích a dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů) – seznam zpracovaný na základě hodnocení rizik

Dokumentace kontrolní činnosti – záznamy o kontrolách, prověrkách, auditech atp.

Dokumentace revizí a kontrol zařízení – zprávy o revizích a kontrolách zařízení

Dokumentace závodní preventivní péče – posudky zdravotní způsobilosti zaměstnanců, hodnocení zdravotních rizik atp.

Bezpečnostní předpisy pro vybrané provozy, zařízení či činnosti – např. provozní řád plynové kotelny, bezpečnostní předpis skladu, technologický postup pro práce ve výškách, návody k obsluze zařízení atp.

Pracovní úrazy

Zaměstnavatel je povinen vést v knize úrazů evidenci o všech úrazech. V případě vzniku pracovní neschopnosti delší než 3 kalendářní dny nebo smrtelném úrazu sepisuje zaměstnavatel záznam o úrazu a je povinen ohlásit úraz a zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím.

Závodní preventivní péče

Při zajištění závodní preventivní péče zaměstnavatel spolupracuje se zdravotnickým zařízením. Zaměstnavatel nesmí připustit, aby zaměstnanec vykonával práce, které neodpovídají jeho zdravotní způsobilosti. Pro vybrané činnosti je právními předpisy požadováno vstupní a opakované posouzení zdravotní způsobilosti (např. řízení motorových vozidel).

Doporučení a praxe:

K ověření zdravotní způsobilosti se doporučuje provádět vstupní prohlídky u všech zaměstnanců.

Péče o zařízení

Zařízení a pracovní prostředky musí být udržovány v bezpečném stavu, pravidelně kontrolovány a revidovány. Požadavky stanovuje především průvodní dokumentace zařízení a právní předpisy.

Kontrolní činnost 

Zaměstnavatel je povinen organizovat nejméně 1x ročně prověrky BOZP na všech pracovištích.

Bezpečnostní  značení 

Zaměstnavatel je povinen vybavit pracoviště a zařízení bezpečnostním značením. Sankce Za neplnění povinností BOZP může být uložena pokuta až do výše 2.000.000,- Kč.