Požární ochrana

Základní právní předpis:
Zákon o PO (133/1985 Sb.), Vyhláška o požární prevenci (246/2001 Sb.)

Základní pravidla
Za plnění povinností na úseku PO odpovídá u právnických osob statutární orgán.
Provozuje-li v prostorách činnost více právnických osob nebo podnikajících fyzických osob, plní povinnosti na úseku požární ochrany na místech, která užívají společně, vlastník těchto prostor, není-li smlouvou mezi nimi sjednáno jinak.Požární nebezpečí
Právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny začlenit provozované činnosti do kategorií podle tzv. požárního nebezpečí:
  • bez zvýšeného požárního nebezpečí
  • se zvýšeným požárním nebezpečím
  • s vysokým požárním nebezpečímNa základě požárního nebezpečí pak plní povinnosti stanovené právními předpisy.
Školení
Školení o PO musí absolvovat všichni zaměstnanci. Obsah, dokumentace o školení, odbornost školitele a termíny opakování jsou stanoveny právními předpisy.

Požadavky zákona o PO:
Druhy školení > pro zaměstnance; pro vedoucí zaměstnance
Školitel > odborná způsobilost školitele je stanovena podle druhu školení a požárního nebezpečí provozovaných činností
Dokumentace > tematický plán a časový rozvrh školení; záznam o školení s náležitostmi stanovenými vyhláškou o požární prevenci (název organizace, datum, náplň školení, způsob ověření znalostí, doba trvání školení, jméno a podpis školeného a školitele, prohlášení školitele o oprávněnosti k provádění školení)
Opakování > 1x za 24 měsíců (zaměstnanci); 1x za 36 měsíců (vedoucí zaměstnanci)


Další informace:
Tam, kde musí být stanoveny požární hlídky, se provádí 1x ročně jejich odborná příprava.

Dokumentace
Druhy, obsah a způsob vedení dokumentace PO stanovují právní předpisy a vychází se zejména z provozovaných činností a požárního nebezpečí.
Dokumentaci PO tvoří:
Dokumentace o začlenění činností podle požárního nebezpečí; posouzení požárního nebezpečí; stanovení organizace zabezpečení PO; požární řád; požární poplachové směrnice; požární evakuační plán; dokumentace zdolávání požáru; řád ohlašovny požáru; dokumentace o školení; požární kniha; dokumentace o činnosti požární jednotky, požárně bezpečnostní řešení staveb, dokumentace k zařízení ad.
Dokumentaci zpracovává a vede:
Odborně způsobilá osoba v PO, příp. technik PO, není-li stanoveno právním předpisem jinak.

Kontrolní činnost
Pravidelná kontrola zajištění PO se provádí prostřednictvím preventivních požárních prohlídek. Preventivní požární prohlídky se provádí ve všech objektech a zařízeních, kde jsou provozovány činnosti s vysokým požárním nebezpečím (1x za 3 měsíce), činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím (1x za 6 měsíců) a při činnostech bez zvýšeného požárního nebezpečí v provozech s nejméně 3 zaměstnanci (1x za 12 měsíců).

Zařízení PO
Požadované množství, druhy a rozmístění prostředků a zařízení PO (hasicí přístroje, požární hydranty, elektrická požární signalizace – EPS, stabilní hasicí zařízení – SHZ, evakuační výtahy, nouzové osvětlení apod.) stanovuje projektová dokumentace stavby. Pokud není k dispozici, určuje minimální vybavení hasicími přístroji právní předpis (zjednodušeně 1 hasicí přístroj na 200 m2 podlahové plochy). Hasicí přístroje se umísťují nejvýše 1,5 m nad podlahu.
Všechna zařízení PO musí být kontrolována podle požadavků právních předpisů a výrobců.

Cvičný požární poplach
Cvičný požární poplach se provádí v případech, kdy jej stanovuje zpracovaná dokumentace požární ochrany (posouzení požárního nebezpečí apod.), a to nejméně 1x ročně. Jeho vyhlášení musí být oznámeno hasičskému záchrannému sboru.

Bezpečnostní značení
Pracoviště musí být vybavena příslušným požárně bezpečnostním značením. Značení pro únik a evakuaci musí být i při přerušení dodávky energie viditelné nejméně po dobu nutnou k opuštění objektu (nouzové osvětlení nebo fotoluminiscenční značky).

Sankce 
Za neplnění povinností PO může být uložena pokuta až do výše 10.000.000,- Kč.
Neplnění povinností PO může mít závažné dopady i např. v případě pojistného plnění atp.