Požární vodovody

Zajišťujeme prodej, provozní kontroly vnitřních i vnějších odběrních míst ( požárních vodovodů),  výchozí kontroly před předáním do užívání vnitřních i vnějších odběrních míst

PO (Požární ochrana Požární vodovod)
Požární vodovod je speciální potrubní rozvod pro požární vodu. Může být umístěn pod omítkou, nebo na povrchu stěny. Význam požárního vodovodu spočívá v maximálním možném omezení rizik vzniku a šíření požáru. Dále pak ve vytvoření možnosti účinně a efektivně zasáhnout v místech, kde už k vytvoření požáru došlo. Pokud je požární vodovod umístěn na povrchu, musí být zřetelně označen červenou barvou. Požární vodovody se navrhují podle ČSN 73 0873 Zásobování požární vodou a ČSN 75 2411 Zdroje požární vody. Aby bylo možné efektivně hasit požár, je nutné mít dostatečné zdroje požární vody. Tyto zdroje musí být schopny trvale zajišťovat předepsané množství požární vody alespoň po dobu půl hodiny. Zdroj požární vody může být řešen jako samostatný rozvod nebo jako rozvod společný s veřejným vodovodem.

Rozdělení požárního vodovodu
Mokrý systém – potrubí je trvale zavodněné. Mokré rozvody požární vody musí být nadimenzovány tak, aby byl zajištěn požadovaný průtok vody s přetlakem 0,2 MPa. Dostřik kompaktního proudu u Vodovodových systémů je 10 m.
Suchý systém (Suchovod) - je vyústěn mimo budovu. U tohoto vyústění musí být možnost napojení externího zdroje. Místo musí být dobře označeno a musí zde být zabezpečen trvale možný přístup mobilní požární techniky.
U budov vyšších než 22 m se kromě mokrého požárního rozvodu zřizuje také suchovod. Má několik výhod, například není nutné se při údržbě zabývat požární vodou nebo předimenzovávat potrubí vnitřního vodovodu pro případ hašení požáru.

Nadzemní hydrant
Je dostupný z volného povrchu země, má tvar trubky s uzavírací armaturou a napojovacími hrdly. Je zpravidla nalakován výstražnou červenou barvou. Používají ho hasiči při likvidaci požáru. Hydranty v obcích a městech jsou napojeny na běžný rozvod pitné vody. Hydranty ve větších průmyslových závodech bývají napojeny na zvláštní požární vodovod. U moderních hydrantů je přírubový spoj mezi vlastním tělem hydrantu a podzemní částí proveden jako lámavý. Ulomením hydrantu (např. nárazem vozidla) dojde pouze ke zničení nahraditelného spoje. Samotný hydrant a podzemní rozvod zůstane nepoškozen.

Podzemní hydrant
Podzemní hydrant se nachází pod úrovní země. Pro přístup k podzemnímu hydrantu je nutné sejmout kryt hydrantu (poklop), hydrant odemknout pomocí hydrantového klíče a napojit na něj nástavec na podzemní hydranty. Podzemní hydrant slouží primárně k zásahu hasičů při požárech. Nevýhodou podzemních hydrantů (zvláště ve městech) je, že často bývají znepřístupněny parkujícími automobily.

Zabudovaný nástěnný hydrant
Tento typ hydrantu je umístěn v nástěnné skříňce hydrantu spolu s požární hadicí. Slouží k rychlému zásahu proti požáru, zejména do příchodu hasičské jednotky na místo požáru. Patří do základního vybavení protipožární ochrany budov. Hydrantová skříň může být i uzamčená, ale za podmínky příslušného klíče k sámku od hydrantové skříně např. v požární krabičce. Hydrantová skříň nemusí být na rozdíl od hasicího přístroje vybavena plombou, ale HSZ tento postup doporučuje.

Revize hydrantů
Revize hydrantů musí provádět pouze osoba způsobilá, která má normové a zákonné znalosti a musí mít oprávnění k provádění revizí.