Bezpečnost práce

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH POŽADAVKŮ BOZP
(Bezpečnost a ochrana zdraví při práci)

Zákoník práce (262/2006 Sb.),

Zákon č. 309/2006 Sb.

Základní pravidla

BOZP zajišťuje zaměstnavatel pro zaměstnance a všechny ostatní osoby na svých pracovištích. Pracují-li na jednom pracovišti dva a více zaměstnavatelů, musí se vzájemně písemně informovat o rizicích a opatřeních spolupracovat při zajištění BOZP. Péče o BOZP uložená zaměstnavateli je součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců.

Kontrolní činnost

Zaměstnavatel je povinen organizovat nejméně 1x ročně prověrky BOZP na všech pracovištích.

Bezpečnostní značení

Zaměstnavatel je povinen vybavit pracoviště a zařízení bezpečnostním značením. Sankce Za neplnění povinností BOZP může být uložena pokuta až do výše 2.000.000,- Kč.