Požární ochrana

Základní právní předpis:

Zákon o PO (133/1985 Sb.), Vyhláška o požární prevenci (246/2001 Sb.)

Základní pravidla

Za plnění povinností na úseku PO odpovídá u právnických osob statutární orgán.

Provozuje-li v prostorách činnost více právnických osob nebo podnikajících fyzických osob, plní povinnosti na úseku požární ochrany na místech, která užívají společně, vlastník těchto prostor, není-li smlouvou mezi nimi sjednáno jinak.

Požadavky zákona o PO:

Druhy školení > pro zaměstnance; pro vedoucí zaměstnance

Školitel > odborná způsobilost školitele je stanovena podle druhu školení a požárního nebezpečí provozovaných činností

Dokumentace > tematický plán a časový rozvrh školení; záznam o školení s náležitostmi stanovenými vyhláškou o požární prevenci (název organizace, datum, náplň školení, způsob ověření znalostí, doba trvání školení, jméno a podpis školeného a školitele, prohlášení školitele o oprávněnosti k provádění školení)

Opakování > nejpozději 1x za 24 měsíců (zaměstnanci); nejpozději 1x za 36 měsíců (vedoucí zaměstnanci)

Kontrolní činnost

Pravidelná kontrola zajištění PO se provádí prostřednictvím preventivních požárních prohlídek.