Požární klapky

Provádíme kontroly a opravy

Požární klapky jsou uzávěry v potrubních rozvodech vzduchotechnických zařízení, které zabraňují šíření požáru a zplodin hoření z jednoho požárního úseku do druhého uzavřením vzduchovodů v místech osazení dle ČSN 73 0872.


Protože požární klapky jsou požárně bezpečnostní zařízení podle § 2 odst. (4) písm. c) vyhlášky č. 246/2001 Sb. je nutné dle této vyhlášky provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně, pokud výrobce nestanoví jinak.