Požární vodovody

Zajišťujeme prodej, provozní kontroly vnitřních i vnějších odběrních míst (požárních vodovodů), výchozí kontroly před předáním do užívání vnitřních i vnějších odběrních míst

Požární vodovod je speciální potrubní rozvod pro požární vodu. Může být umístěn pod omítkou, nebo na povrchu stěny. Význam požárního vodovodu spočívá v maximálním možném omezení rizik vzniku a šíření požáru. Dále pak ve vytvoření možnosti účinně a efektivně zasáhnout v místech, kde už k vytvoření požáru došlo. Pokud je požární vodovod umístěn na povrchu, musí být zřetelně označen červenou barvou. Požární vodovody se navrhují podle ČSN 73 0873 Zásobování požární vodou a ČSN 75 2411 Zdroje požární vody. Aby bylo možné efektivně hasit požár, je nutné mít dostatečné zdroje požární vody. Tyto zdroje musí být schopny trvale zajišťovat předepsané množství požární vody alespoň po dobu půl hodiny. Zdroj požární vody může být řešen jako samostatný rozvod nebo jako rozvod společný s veřejným vodovodem.

Revize hydrantů

Revize hydrantů musí provádět pouze osoba způsobilá, která má normové a zákonné znalosti a musí mít oprávnění k provádění revizí.